หน้าแรก > ท่องเที่ยวทัวร์ > Private ทัวร์ > ท่องเที่ยวทัวร์ > กลุ่มทัวร์ > ทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวนิกโก้ - เที่ยวเซนได 6 วัน 4 คืน ล่องแพ เที่ยวชมธรรมชาติ สัมผัสเมืองโบราณ ทัวร์เริ่มตั่งแต่ 15 คน

ท่องเที่ยวทัวร์

กลุ่มทัวร์

ทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวนิกโก้ - เที่ยวเซนได 6 วัน 4 คืน ล่องแพ เที่ยวชมธรรมชาติ สัมผัสเมืองโบราณ ทัวร์เริ่มตั่งแต่ 15 คน

ทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวนิกโก้ - เที่ยวเซนได 6 วัน 4 คืน

* เยือนนิกโก้ เมืองมรดกโลก ชมศาลเจ้าโทโชกุ งานสถาปัตยกรรมชั้นเยี่ยมอายุกว่า 390 ปี

* เอโดะ วันเดอร์แลนด์ ย้อนไปในสมัยยุคเอโดะ พร้อมชมโชว์เกอิชา การต่อสู้แบบนินจา และซามูไร

* อิจิบังโจ ย่านเดินเล่น และช้อปปิ้งที่มีชื่อเสียงที่สุดของเมืองเซนได

* นั่งรถไฟชินคันเซน 2 ชั่วโมง จากฟุคุชิม่า เข้าโตเกียว ด้วยความเร็ว 240 กม./ชม.

ทัวร์เริ่มต้นที่ 15 ท่านSep - Nov

วัน เยี่ยมชมสถานที่
กรุงเทพฯ - นาริตะ


วันที่1

พร้อมกันที่ จุดนัดหมาย โดยมีเจ้าหน้าที่คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวก

ออกเดินทางสู่สนามบินนาริตะ

อาหาร:บริการอาหารว่างและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน
ที่พัก:บนเครื่องบิน

นาริตะ - นิกโก้ - ทะเลสาบชูเซนจิ - น้ำตกเคกอน - โทโชกุ - คินุกาว่า


วันที่2

เช้า
ถึงท่าอากาศยาน เมืองนาริตะ นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร เดินทางโดยรถบัสสู่ เมืองนิกโก้... เมืองเล็กๆ ที่เป็นดั่งประตูสู่ วนอุทยานแห่งชาตินิกโก้.. และเป็นเมืองที่มีชื่อเสียงในการตบแต่งศาลเจ้า ให้มีความวิจิตรตระการตา ซึ่งจะเรียกกันว่า "ศาลเจ้าแบบโทโชกุ" และเมืองนิกโก้แห่งนี้เป็นสุสานที่ฝังศพของ "โทกุงาวะ อิเอะยาสุ" ซึ่งเป็น ต้นตระกูล โทกุงาวะ เอาไว้... อีกทั้งเมืองนี้ถือได้ว่าเป็น ศูนย์กลางของศาสนาพุทธและชินโต มาหลายศตรรษ อีกด้วย...


เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย
จากนั้น..นำท่านสู่ "น้ำตกเคกอน" น้ำตกที่สูงถึง 100 เมตร ไหลมาจากน้ำมนทะเลสายชูเซนจิ ซึ่งถือว่าเป็นน้ำตกที่สวยงามที่สุดในญี่ปุ่น.. ท่านสามารถชมความงามในระยะใกล้โดยใช้ลิฟท์ ลงสู่หุบเขาเบื้องล่าง.. สู่ "ทะลเสาบชูเซนจิ" ซึ่งเป็นการก่อตัวจากหินรละลายซึ่งระเบิดมาจาก ภูเขาไฟนันไต.. ปัจจุบันเป็นที่ตัั้งของสถานที่พักตากอากาศมากมายและยังเป็นแหล่งน้ำสำคัญ ของน้ำตกเคกอนอีกด้วย... ต่อจากนั้นนำท่านเดินทางสู่ "ศาลเจ้าโทโขกุ"... สถาปัตยกรรม ชั้นเยี่ยมของช่างฝีมือ ซึ่งหาไม่ได้ในปัจจุบัน.. เป็นการผสมผสานสถปัตยกรรมระหว่างพุทธและ ชินโต.. สร้างโดยโชกุนรุ่นที่ 3 ของตระกูลอิเอะยาสุ.. ภายในมีงานประติมากรรมที่เต็มไปด้วย อารมณ์และจินตนาการอย่างมากมาย เช่น มังกร 100 หัว, แมวนอนหลับ, มังกรหัวเราะ และ อีกมายให้ท่านชม เดินทางสู่ที่พัก โรงแรม คินูกาวะ ออนเซ็น หรือเทียบเท่า

ค่ำ
บริการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม จากนั้น --- พักผ่อนกับสปารีสอร์ทแบบญุี่ปุ่นแท้ๆ ให้ท่านได้อาบน้ำแร่ หรือเรียกอีกอน่างหนึ่งว่า ออนเซ็น (Onsen) เพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้า การอาบน้ำแร่จำทำให้เบลือดลมดี ผิวพรรณสดใสมีน้ำนวลและยังช่วยในระบบการเผาผลาญของร่างกาย

อาหาร:2 มื้อ
ที่พัก:โรงแรม คินูกาวะ ออนเซ็น หรือเทียบเท่า

คินุการวะ - เอโดะวันเดอร์แลนด์ - ฟุคุชิม่า - สวนผลไม้ - เซนได


วันที่3
 

เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ "เอโดะ วันเดอร์แลนด์"... เมืองจำลองที่เป็นแบบญี่ปุ่นดั้งเดิม ที่ท่านจะได้ สัมผัสกับขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม และการดำรงชีวิตของคนในอดีต... รวมทั้งยังมีบ้านแบบ นินจา ซึ่งท่านจะได้ชมห้องกลไกล เส้นทางลับภายในตัวบ้าน และห้องที่ใช้เก็บอาวุธของนินจา ที่มีรูปร่างแปลกๆ มากมาย

เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย
นั่งรถขึ้นไปยัง เมืองฟุคุชิม่า (Fukushima)... เมืองที่ขึ้นชื่อในเรื่องของผลไม้และขนานนามว่า เป็น "จักรวรรดิแห่งผลไม้" (Fruit Kingdom) และเป็นเมืองที่มีชื่อเสียงในเรื่อง ออนเซ็น ของ ภูมิภาคโทโฮคุ อีกด้วย .. โดยมีออนเซ็นหลักๆ 3 แห่งที่อยู่ในอาณาบริเวณเมืองฟุคุชิม่านี้ ได้แก่ ... Iizaka (อิซากะ) , Takayu (ทาคายุ) , และ Tsuchiyu (สึจิยุ) จากนั้น .. จะขอนำท่านไปยัง "สวนผลไม้”... เพื่อให้ท่านได้ลิ้มรสผลไม้จากต้น เด็ดกันจากขั้ว เลือกกินเลือกทานกันตามอัธยาศัย ให้เต็มที่กับการมาเยือน "จักรวรรดิแห่งผลไม้ แห่งนี้ ... (ผลไม้ ที่ให้ท่านรับประทานนั้น จะเป็นไปตามฤดูกาลของเมืองแห่งนี้ ...) พาท่านสู่ เมืองเซนได .. เมืองที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคโทโฮคุ และมีประชากรราวๆ 1 ล้านคน แวดล้อมไปด้วย กำแพงปราสาท และ ต้นไม้ .. จนได้ชื่อว่าเป็น City of Trees … ให้อิสระท่านกับย่านช้อปปิ้งที่มีชื่อเสียงของ เมืองเซนได นั่นคือ "อิจิบังโจ : Ichibancho" แหล่งช้อปปิ้งที่อยู่ติดๆกับ สถานีรถไฟเซนได .. ประกอบไปด้วยถนนหลายเส้นที่มีร้านค้า ต่างๆมากมาย รวมไปถึงห้างสรรพสินค้า กับ สินค้าที่มีอยู่หลากหลายให้เลือกซื้อ ..
ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร นำท่านเข้าสู่ที่พัก .. โรงแรม เซนได เอ็กเซล โตคิว หรือเทียบเท่า

อาหาร:3 มื้อ
ที่พัก:โรงแรม เซนได เอ็กเซล โตคิว หรือเทียบเท่า

เซนได – ฮิราอิซุมิ – วัดชูซอนจิ – วัดโมสึจิ – ล่องเรือเกบิเคย์ – มัตสึชิม่า


วันที่4
 

เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม หลังจากนั้น ... เดินทางโดยรถบัสไปยัง เมืองฮิราอิซุมิ ( Hiraizumi ) ซึ่งเป็นเมืองขึ้นของ ตระกูลฟูจิวาระ (Fujiwara Clan) เมื่อครั้งอดีต ... (อยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของ เมืองอิวาเตะ) และเป็นคู่แข่งกับเมืองเกียวโต ในด้านวัฒนธรรม การเมือง และ การค้า ในช่วงศตวรรษที่ 12 แต่ว่าในปี 1189 เมืองแห่งนี้ก็ได้ถูกทำลายลงโดย Minamoto Yoritomo ... โดยปัจจุบันนี้ แม้ว่าเมืองจะไม่กลับมารุ่งโรจน์เหมือนอย่างเคย แต่ที่นี่ก็ยังคงเอกลักษณ์ของ โทโฮกุ ไว้ให้เห็น หลายอย่าง ซึ่งเป็นเหตุให้ในปี 2008 เมืองนี้จะได้รับการขึ้นทะเบียนเป็น "มรดกโลก" ด้วย จากนั้นนำท่านไปยัง "วัดชูซอนจิ" (Chuzonji Temple) สร้างในปี 850... เป็นวัดนิกายเทนได (นิกายที่มาจากประเทศจีน) โดยบริเวณที่กว้างขวางของวัดแห่งนี้ เคยมีอาคารกว่า 300 หลัง แต่ทว่าส่วนใหญ่ถูกทำลายลงในช่วงสงคราม และ เกิดไฟไหม้บ่อยครั้ง .. จุดเด่นของวัดแห่งนี้ คือ KONJIKIDO (Golden Hall) ซึ่งมีส่วนที่คล้ายกับ ศาลาทอง KINKAKUJI ของเมืองเกียวโต เพราะเป็น อาคารที่หุ้มด้วยทอง เหมือนๆกัน เพียงแต่ว่า KONJIKIDO นั้น จะถูกเก็บรักษา ไว้ในห้องโถงขนาดใหญ่ แทนที่จะอยู่กลางแจ้งเหมือนกับ ศาลาทอง นั่นเอง ... และต่อจากนั้นให้ท่านได้เข้าไปชม "วัดโมสึจิ" (Motsuji Temple) ที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงกัน สร้างขึ้นในปี 850 (เวลาเดียวกับที่สร้าง วัดชูซอนจิ) ถือว่าเป็นวัดที่มีอาณาบริเวณใหญ่ที่สุด ในยุคโรจน์ของ เมืองฮิราอิซุมิ เลยทีเดียว ... ส่วนจุดเด่นของวัด อยู่ที่การจัดแต่งสวน เพราะ สวนของที่นี่จัดได้ว่า เป็น 1 ในสวนที่จัดแต่งในแบบคำสอนของพระพุทธเจ้า เกี่ยวกับ สวรรค์ หรือ ดินแดนสุขาวดี นั่นเอง .. ซึ่งสวนแบบนี้จะนิยมมากในสมัยเฮย์อัน ( ช่วงปี 794 - 1185)

เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย
นำท่านไปนั่งเรือ ชมธรรมชาติกันที่ "ช่องหินผาเกบิเคย์" (GEIBIKEI GORGE) ที่ซึ่งแม่น้ำ อิวาอิ ( Iwai River) ที่ไหลผ่านช่องผาแห่งนี้ โดยมีความยาวถึง 2 กิโลเมตร ทอดยาวไปตาม แนวโค้งของหน้าผาที่สูง 100 เมตร... ตลอดเส้นทางท่านจะได้สัมผัสกับธรรมชาติที่เงียบสงบ โดยนั่งเรือท้องแบน และมีไกด์ท้องถิ่น เป็นคนแจวเรือ พาชมตลอด 1 ชั่วโมงครึ่ง และระหว่าง เพลิดเพลินกับธรรมชาติสองข้างทางอยู่นั้น คนแจวเรือจะขับร้องเพลงให้ท่านได้อารมณ์ เคลิ้มตามไปกับทัศนียภาพที่ปรากฏเบื้องหน้าอีกด้วย ... หลังจากนั้น พาท่านไปเมืองสำคัญอีกแห่งนั่นคือ "เมืองมัตสึชิม่า: Matsushima” เมืองที่ได้ชื่อว่าเป็น 1 ใน 3 เมืองที่มีทัศนียภาพอันงดงามที่สุดของประเทศญี่ปุ่นเลยทีเดียว (อีก 2 เมือง ได้แก่ เกาะมิยาจิม่า ในเมืองฮิโรชิม่ากับ อามาโนะ ฮาชิดาเทะ ในเมืองเกียวโต ) ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม นำท่านเข้าสู่ที่พัก .. โรงแรม มัตสึชิม่า เซ็นจูรี่ หรือเทียบเท่า
อาหาร:3 มื้อ
ที่พัก:Jโรงแรม มัตสึชิม่า เซ็นจูรี่ หรือเทียบเท่า

มัตสึชิม่า – พิพิธภัณฑ์ตุ๊กตาโคเคชิ – รถไฟชินคันเซ็น – โตเกียว – ช้อปปิ้ง

วันที่5
 

เช้า
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม หลังจากนั้น .. เดินทางต่อไปยัง "พิพิธภัณฑ์ตุ๊กตาโคเคชิ" (Kokeshi Doll Museum) ซึ่งเป็นที่รวบรวมตุ๊กตาโคเคชิ ของขึ้นชื่อของภูมิภาคโทโฮกุ เอาไว้มากมาย โดยลักษณะ ของตุ๊กตาโคเคชิ นั้นจะมี หัว และ ลำตัว เท่านั้น .. แขน และ ขา ไม่มี ซึ่งที่แห่งนี้จะแนะนำวิธี การทำตุ๊กตาอย่างเป็นขั้นเป็นตอน รวมทั้งให้ท่านได้ทดลองประดิษฐ์ตุ๊กตาโคเคชิ แบบฉบับ ของตัวเอง เพื่อเป็นของฝากติดมือกลับบ้านไปด้วย
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร


บ่าย
นำท่านเดินทางสู่ สถานีรถไฟฟุคุชิม่า .. เพื่อนั่ง "รถไฟชินคันเซน" หรือ รถไฟหัวกระสุน ได้ชื่อว่าเป็น รถไฟที่มีความเร็วสูงที่สุดในโลก โดยมีความเร็วถึง 240 ก.ม. / ชั่วโมง... มุ่งหน้าสู่ สถานีรถไฟโตเกียว ... และต่อจากนั้น เดินทางโดยรถไฟ JR ไปย่านช้อปปิ้ง นำท่านสู่ ย่านชินจูกุ ย่านช้อปปิ้งที่มีชื่อของกรุงโตเกียว .. ท่านจะได้เลือกซื้อของฝาก จากร้านค้าที่มีอยู่อย่างมากมายในย่านนี้ ไม่ว่าจะเป็น กล้องถ่ายรูปดิจิตอล , กล้องถ่ายวีดีโอ วิทยุวอล์กแมน เกมส์บอยคัลเลอร์ หรือแม้แต่ผลิตภัณฑ์สำหรับใช้ในบ้าน กิฟท์ช๊อปชิ้นเล็กชิ้นน้อย รวมทั้งห้างสรรพสินค้า อิเซตัน ที่มีซุปเปอร์มาร์เก็ตขนาดใหญ่ด้วย

ค่ำ
บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร นำท่านเข้าสู่ที่พัก .. โรงแรม ซันไชน์ ซิตี้ ปริ้นซ์ หรือเทียบเท่า
อาหาร:3 มื้อ
ที่พัก:โรงแรม ซันไชน์ ซิตี้ ปริ้นซ์ หรือเทียบเท่า

โตเกียว – วัดนาริตะ – อิออน (ช้อปปิ้ง) – นาริตะ กรุงเทพฯ

วันที่6
 

เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นำท่านเดินทางสู่ วัดนาริตะ เป็นวัดที่มีชื่อเสียงและผู้คนให้ความเคารพนับถือ มาสักการะ มากกว่า 10 ล้านคนต่อปี วัดแห่งนี้สร้างเสร็จเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ ปี ค.ศ. 940 จุดเด่นของ วัดนี้คือเทวรูปฟุโดเมียวโอ ซึ่งเป็นเทพระดับสูงของลัทธิชินกอน แกะสลักถวายโดย โคโบไดชิ ตามคำสั่งของจักรพรรดิซากะ จากนั้นให้ท่าน อิสระกับย่านช้อปปิ้ง ของเมืองนาริตะ ห้างสรรพสินค้าชื่อดัง ห้างอิออน แหล่งใหญ่รวบรวมสินค้าหลากหลายชนิดรอให้ท่านเลือกซื้อ อาทิ เสื้อผ้าแฟชั่น นำสมัย กระเป๋า รองเท้า เครื่องสำอาง ของที่ระลึก เครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์อิเล็คทรอนิคส์ เป็นต้น
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวันอิสระตามอัธยาศัย

บ่าย
ให้ ท่านได้เลือกซื้อสิ้นค้าต่างๆ ตามอัธยาศัย จนได้เวลาพอสมควร นำท่านเดินทางสู่สนามบินนาริตะ เพื่อเตรียมตัวเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ

อาหาร:1 มื้อ

ภาพถ่าย

ichibancho01

kegon_fall

huge

geiki-s

peach tree

Tera-sendai

tree-wall sendai

kokeishi-doll

Naritasan

Aeon

รายละเอียดค่าบริการ
(เด็ก 2-10 ปี คิด 75 % ของราคาผู้ใหญ่ ไม่มีเตียงเสริม*)

จำนวนผู้เดินทางค่าเดินทาง(เยน)ค่าเดินทาง(บาท)
2599,99935,800
20106,30038,000
15116,80041,800

ราคาของทัวร์รวม:

· ค่าบริการรถรับส่ง5 วัน

· ค่าอาหารตามรายการที่ระบุ

· ค่าธรรมเนียมในการเข้าชมสถานที่ ตามที่ระบุ

· ค่าบริการไกด์

· ค่าโรงแรมที่พัก

ราคาไม่รวม:

· ตั๋วเครื่องบิน

· ค่าน้ำหนักกระเป๋า

· ประกันการเดินทาง

· ค่าโปรแกรมทัวร์เพิ่มเติมนอกเหนือจากที่ได้ระบุไว้

· ค่าใช้จ่ายส่วนตัว

Leave a Reply

Track back URI :

ค้นหาโรงแรม

อัตราแลกเปลี่ยนวันนี้

WP Currency Ticker
EUR/JPY
USD/JPY
EUR/USD
RUB/JPY
RUB/USD
RUB/EUR
THB/JPY

เวลาทั่วโลก

สภาพอากาศ